Disclaimer    Privacystatement .
De gebruikers van deze site kunnen door het invullen van formulieren vragen stellen of boekingen doen. Het gebruik van deze formulieren geschiedt op geheel vrijwillige basis en de gebruiker heeft dan ook de mogelijkheid om zelf te beslissen wel of niet de informatie vrij te geven. De middels deze internetsite verkregen informatie, zal op geen enkele wijze worden gedeeld met welke partij dan ook buiten Minse Dijkstra. Boekingen zijn alleen rechtsgeldig na een schriftelijke bevestiging.

Disclaimer.
Hoewel Minse Dijkstra zich met de grootst mogelijke zorgvuldigheid inspant om de juistheid en de volledigheid van de informatie welke via deze website wordt verstrekt te waarborgen, kan de beschikbaarheid, de juistheid en de volledigheid hiervan niet worden gegarandeerd.

Zonder vooraankondiging heeft Minse Dijkstra
het recht om informatie welke wordt vrijgegeven op deze website te veranderen.

Minse Dijkstra
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door het gebruiken van, het vertrouwen op of het verrichten van welke handelingen dan ook naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Minse Dijkstra
wijst iedere aansprakelijkheid af voor de gevolgen van beslissingen die worden genomen op grond van de ter beschikking gestelde informatie, tenzij er aan de zijde van Minse Dijkstra sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

Deze website en haar inhoud worden beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Zonder voorafgaande toestemming van
Minse Dijkstra mag niets van deze website of de inhoud ervan, worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, verveelvoudigd of openbaar gemaakt op welke wijze of in welke vorm dan ook.

De links van derden op deze website worden door
Minse Dijkstra gecontroleerd, gemaakt of onderhouden.
Voor de inhoud van deze links kan
Minse Dijkstra desondanks op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. 
© 2016  brave hendrik